WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
ITI - Innowacyjna technologia do interwencyjnego obniżania stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu zanieczyszczonym inżynieria mechaniczna,
nauki o ziemi i o środowisku
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z paliwa stałego wykorzystujący powietrze w turbinie gazowej i kotle oraz recyrkulację spalin wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,
mała elektrownia biomasowa,
energetyka rozproszona,
odnawialne źródła energii,
turbiny,
kotły
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Kompozycja biobójczo-stabilizująca do biopaliw nauki chemiczne,
nauki biologiczne i biotechnologia,
inżynieria materiałowa,
przemysł naftowy
Modułowy, segmentowy mieszalnik do tworzenia mieszanek palnych inżynieria środowiska,
górnictwo,
energetyka
Urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą gazu energetyka
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania wysokonapełnionego kompozytu biodegradowalnego przetwórstwo tworzyw polimerowych,
inżynieria materiałowa
ochrona środowiska
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Pojemnik do magazynowania wydzieliny tchawiczo-oskrzelowej oraz skroplonej pary wodnej z przewodów oddechowych respiratora nauki medyczne,
inżynieria mechaniczna,
inżynieria materiałowa,
inne nauki inżynieryjne i technologie
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Folia ceramiczna o niskiej stałej dielektrycznej inżynieria materiałowa,
elektronika,
telekomunikacja
Polimerowe folie kompozytowe o właściwościach piezoelektrycznych elektronika,
telemedycyna,
ochrona zdrowia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Nowa polimeryczna ciecz jonowa i sposób jej wytwarzania dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Opracowanie składu i technologii wytwarzania nowej generacji bentonitu hybrydowego inżynieria materiałowa,
metalurgia,
odlewnictwo
Osnowa do narzędzi metaliczno-diamentowych oraz sposób wytwarzania osnowy inżynieria materiałowa,
inżynieria mechaniczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
AurezynaPLUS jako nowe narzędzie (enzybiotyk) do zwalczania gronkowców opornych na antybiotyki biotechnologia,
mikrobiologia,
weterynaria,
dermatologia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób odzyskiwania miedzi(II) z kwaśnych roztworów, zwłaszcza z roztworów odpadowych i potrawiennych inżyniera środowiska,
inżynieria chemiczna,
nauki chemiczne
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania półwyrobów, zwłaszcza półwyrobów drążonych osi kolejowych inżynieria mechaniczna,
budowa maszyn,
kuźnictwo,
motoryzacja,
kolejnictwo
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób wytwarzania elektrod kompozytowych do elektrodejonizacji wody na bazie usieciowanego tlenku grafenu inżynieria materiałowa,
ochrona środowiska,
uzdatnianie wody,
dejonizacja wody,
procesy elektrochemiczne
Folia biodegradowalna o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych oraz sposób otrzymywania tej folii nauki rolnicze,
technologia żywności i żywienia,
inżynieria chemiczna,
inżynieria materiałowa
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Nowa metoda oraz urządzenie do pomiaru zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie, zwłaszcza wieprzowym i wołowym metrologia techniki świetlnej,
elektronika,
informatyka,
technologia żywności i żywienia,
sektor spożywczy
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób otrzymywania biodiesla i innych estrów wyższych kwasów tluszczowych z zastosowaniem polikationowych cieczy jonowych nauki inżynieryjne i technologie,
przemysł petrochemiczny
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób dezaktywacji antybiotyków w roztworach wodnych nauki chemiczne,
nauki biologiczne i biotechnologia,
farmaceutyki,
nauki medyczne,
nauki weterynaryjne
Inteligentne nocząstki do spersonalizowanej teranostyki nowotworów piersi nauki medyczne,
nanotechnologia,
inżynieria biomedyczna,
onkologia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Biopreparaty do ochrony roślin przed zakażeniem bakteryjnym nauki biologiczne,
agrotechnika,
rolnictwo,
biotechnologia,
bezpieczeństwo żywnosci,
agronomia
Pasta fotokatalityczna, porowate materiały fotokatalityczne do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków nauki chemiczne,
inżynieria materiałowa,
nanotechnologia
Preparat związków biologicznie czynnych z tkanek rosiczki o wysokim potencjale przeciwbakteryjnym wobec opornych na antybiotyki patogenów nauki biologiczne i biotechnologia,
nauki medyczne,
nauki farmaceutyczne,
nauki weterynaryjne,
przemysł farmaceutyczny, w tym sektor medyczny i weterynaryjny
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób otrzymywania powierzchniowego kompozytu węglikowo-grafenowego o kontrolowanej morfologii powierzchni, zwłaszcza kompozytu SiC-grafen oraz kompozyt węglikowo-grafenowy nauki ścisłe i przyrodnicze - nauki fizyczne,
nauki inżynieryjno-techniczne - inżynieria materiałowa,
zaawansowane materiały i nanotechnologia
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Hydrożelowy substytut skóry na bazie chitozanu oraz sposób jego wytwarzania medycyna estetyczna,
medycyna regeneracyjna,
biomedycyna,
medycyna bioestetyczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Urządzenie do zwalczania roślin inwazyjnych, zwłaszcza barszczu Sosnowskiego rolnictwo i ogrodnictwo
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Sposób otrzymywania warstwy polidopaminy alifatycznej ochrona antykorozyjna, zwłaszacza dla stali węglowej,
gałąź medyczna,
gałąź okołomedyczna,
gałąź energetyczna,
gałąź przemysłu spożywczego
Blenda polimerowa (PDA -PPy) polidopaminy (PDA ) i polipirolu (PPy) na podłożach przewodzących i sposób jej otrzymywania ochrona antykorozyjna,
gałąź medyczna,
gałąź energetyczna,
gałąź chemiczna
Sposób otrzymywania czujnika o subnanomolowej granicy detekcji do oznaczania poziomu dopaminy, zwłaszcza w moczu gałąź medyczna
WYNALAZEK BRANŻA NOMINACJA DGP
Platforma do transportu kolejowo-drogowego zwłaszcza dłużycy drewnianej i metalowej mechanika,
logistyka,
transport