Zastosowanie nowej pochodnej triazolu 5-(chinolin-6-ylo)-4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro3H-1,2,4-triazolo-3-tionu do zwalczania roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae oraz środek do zwalczania roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae +
Zastosowanie estru metylowego kwasu chinolino-6-karboksylowego w zwalczaniu roztoczy oraz środek roztoczobójczy


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Medyczny w Lublinie i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Anna Bogucka-Kocka– kierownik zespołu,
  • Monika Wujec,
  • Przemysław Kołodziej,
  • Monika Roczeń-Karczmarz,
  • Marta Demkowska-Kutrzepa,
  • Krzysztof Tomczuk


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazków są: nowa pochodna triazolu 5-(chinolin-6-ylo) -4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro3H-1,2,4-triazolo-3-tionu oraz ester metylowy kwasu chinolino-6-karboksylowego charakteryzujące się brakiem toksyczności ogólnoustrojowej oraz wysoką aktywnością roztoczobójczą.
Opisane w wynalazkach innowacyjne komponenty to silni kandydaci na wartościowe preparaty biobójcze o wysokim stopniu skuteczności charakteryzujące się brakiem toksyczności i kumulowania się w jajach. Komponenty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, weterynaryjnym oraz rolniczym do wytwarzania preparatów biobójczych przeznaczonych do zwalczania ektopasożytów ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy. Przebadane przez nas nowe innowacyjne komponenty w przyszłości mogą być stosowane m.in. w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli drobiu, w przedsiębiorstwach jajczarskich, przydomowych kurnikach, klinikach weterynaryjnych do zwalczania pasożytniczych roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae oraz do leczenia coraz częściej opisywanych inwazji u ludzi wywoływanych przez te roztocza.


ISTOTA WYNALAZKU

W ostatnich latach dużym problemem medycznym i weterynaryjnym w wielu krajach świata jest rosnąca populacja ptaszyńca kurzego Dermanyssus gallinae zwanego czerwonym roztoczem (ang. poultry red mite, PRM). Dermanyssus gallinae to obecnie jeden z najgroźniejszych ektopasożytów drobiu oraz dzikich i udomowionych ptaków. Roztocza te to krwiopijne pasożyty, które bardzo szybko się mnożą i stanowią poważne zagrożenie dla gospodarstw specjalizujących się w hodowli drobiu oraz przedsiębiorstw jajczarskich. Dermanyssus gallinae jest wektorem licznych patogenów, w tym Bartonella, Borelia, Babesia, Salmonella, Pasteurella, Listeria, E. coli, Staphylococcus, Streptomyces, rzekomego pomoru drobiu, Fowl poxvirus, St. Louis encephalitis i innych form zapalenia mózgu. Dermanyssus gallinae powoduje bardzo duże straty ekonomiczne w większości krajów Unii Europejskiej. Koszty ekonomiczne związane ze zwalczaniem i stratami produkcyjnymi zostały oszacowane na 130 milionów euro rocznie dla przemysłu jajczarskiego w UE. Opisane w wynalazkach innowacyjne komponenty to silni kandydaci na wartościowy preparat biobójczy o wysokim stopniu skuteczności charakteryzujący się brakiem toksyczności i kumulowania się w jajach. Komponenty mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, medycznym, weterynaryjnym oraz rolniczym do wytwarzania preparatów biobójczych przeznaczonych do zwalczania ektopasożytów ze szczególnym uwzględnieniem roztoczy. Przebadany przez nas nowy innowacyjny komponent w przyszłości może być stosowany m.in. w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli drobiu, w przedsiębiorstwach jajczarskich, przydomowych kurnikach, klinikach weterynaryjnych oraz do leczenia coraz częściej opisywanych inwazji u ludzi. Nowa pochodna triazolu 5-(chinolin-6-ylo) -4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro3H-1,2,4-triazolo-3-tionu i ester metylowy kwasu chinolino-6-karboksylowego jest bezpieczny pod względem toksykologicznym, charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością działania i wpisują się w światową strategię poszukiwania skutecznych i bezpiecznych preparatów przeznaczonych do zwalczania ptaszyńców, łączącą interesy przemysłu, sektora zdrowia publicznego, nauki oraz organizacji drobiarskich całej Europy.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Przeprowadzono ocenę aktywności roztoczobójczej nowej pochodnej triazolu 5-(chinolin-6-ylo)-4-(3-chlorofenylo)-2,4-dihydro3H-1,2,4-triazolo-3-tionu i estru metylowego kwasu chinolino-6-karboksylowego na modelu roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae (badania in vitro). Badania biobójcze prowadzono z użyciem specjalnych płytek stosując jako podłoże krążki fornirowe nasączone badanym związkiem. Śmiertelność roztoczy mierzona była po 48 godzinnej ekspozycji na badany związek. Potwierdzono, że nowo zsyntetyzowana, nieopisana w literaturze światowej pochodna triazolu otrzymana przez nasz zespół i ester metylowy kwasu chinolino-6-karboksylowego, wykazują bardzo silną aktywność roztoczobójczą wobec modelowych roztoczy z gatunku Dermanyssus gallinae zarówno w badaniach in vitro jak i in vivo.
W przeprowadzonych przez nas badaniach wykazano, że aktywność roztoczobójcza badanego związku (śmiertelność na poziomie 93,6%) jest wyraźnie wyższa od aktywności obecnie stosowanego komercyjnie preparatu na ptaszyńce Dergall (śmiertelność na poziomie 46,1%).
Dojrzałość technologii: TRL3