Układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań


ZESPÓŁ AUTORSKI

Politechnika Lubelska

  • Paweł Pieśko
  • Magdalena Zawada-Michałowska


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań. Wśród jego zalet można wymienić m.in.:
- zmniejszone zużycie energii elektrycznej, dzięki wykorzystaniu podgrzanej cieczy roboczej z sekcji zgrzewania oraz zastosowaniu pompy ciepła, która jest zdecydowanie mniej energochłonna od tradycyjnej chłodziarki,
- brak konieczności stosowania skomplikowanej infrastruktury, co przyczynia się do zmniejszenia rozmiarów urządzenia w stosunku do tych obecnie stosowanych,
- wykorzystanie ciepła z procesu chłodzenia układu zgrzewającego do podgrzewania układu formowania.


ISTOTA WYNALAZKU

Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób rekuperacji energii cieplnej w procesie termoformowania i zgrzewania opakowań. Opracowany system rekuperacji i transferu ciepła technologicznego jest dedykowany termoformującym liniom pakującym i charakteryzuje się możliwością odzysku ciepła z procesu technologicznego, co powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań. W opracowanym sposobie ciepło cieczy chłodzącej układ zgrzewania, dzięki zastosowaniu pompy ciepła, wykorzystywane jest do ogrzewania płyty podgrzewającej układ formowania. W celu uzyskania wymaganej temperatury cieczy roboczej dla zespołu formowania wykorzystano układ z pompą ciepła oraz podgrzewaczem przepływowym. Układ ten zwiększa temperaturę cieczy roboczej do konkretnej wartości i jednocześnie zmniejsza temperaturę cieczy wykorzystywanej do chłodzenia zespołu zgrzewającego. Ciecz chłodząca układ zgrzewania w tradycyjnym rozwiązaniu po wykorzystaniu w procesie jest tracona, a dzięki zastosowanemu rozwiązaniu istnieje możliwość wykorzystania tej cieczy ponownie w procesie, przekładając się na jego większą ekologiczność. Ponadto zmniejsza koszty eksploatacji maszyny. Wynalazek może znaleźć szerokie zastosowanie głównie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Przedstawiony wynalazek stanowi innowacyjne rozwiązanie i posiada ogromny potencjał komercjalizacyjny. Może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. W Polsce wymienione gałęzie przemysłu są bardzo rozbudowane, a ich procentowy udział w rynku jest uznawany jako znaczący.
Wdrożenie wynalazku do przemysłu jest możliwe głównie przez zastosowanie licencjonowania. Pomiędzy Politechniką Lubelską a przedsiębiorstwem może zostać zawarta odpłatna umowa na zasadzie udzielenia licencji wyłącznej lub niewyłączonej na korzystanie z przysługujących Politechnice Lubelskiej praw własności do wynalazku. W umowie zostałyby sprecyzowane warunki korzystania z licencji oraz opłaty związane z zawarciem umowy (wstępna oraz roczna). Uczelnia mogłaby posiadać procentowy udział w zyskach przedsiębiorstwa uzyskanych z zastosowania wynalazku. Obecnie prowadzone są rozmowy w zakresie komercjalizacji z firmą, która działa na terenie woj. lubelskiego.