Układ do pomiaru absorbancji próbki materiału biologicznego w postaci płynnej i sposób dyskryminacji zakażeń układu moczowego realizowany za pomocą tego układu


ZESPÓŁ AUTORSKI

Gdański Uniwersytet Medyczny

  • dr inż. Paweł Wityk (kierownik),
  • prof. dr hab Michał Markuszewski,
  • prof. dr hab inż. Małgorzata Szczerska,
  • dr hab Beata Krawczyk,
  • mgr inż. Patryk Sokołowski


CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Wynalazek, którym jest urządzenie do rozróżniania infekcji układu moczowego (UTI) i ursoepsy, może znacznie ułatwić diagnozowanie i leczenie pacjentów z problemami układu moczowego. Urządzenie umożliwia lekarzom szybkie i dokładne rozpoznanie rodzaju problemu. Dzięki temu wynalazkowi pacjenci mogą otrzymać skuteczną terapię w krótszym czasie, co z kolei może przyspieszyć proces leczenia i zmniejszyć ryzyko powikłań. Ponadto, uniknięcie zbędnych antybiotyków w przypadkach, gdy nie są one konieczne, może przyczynić się do ograniczenia problemu oporności bakterii na leki. Wynalazek może poprawić jakość opieki zdrowotnej, przyspieszyć proces diagnostyki i leczenia, a także zmniejszyć koszty związane z błędnymi diagnozami lub długotrwałym leczeniem oraz zwiększyć przeżywalnośc pacjentów, którzy potencjalnie mogą rozwinać urosepsę. https://sepsisens.pl/


ISTOTA WYNALAZKU

Nasz wynalazek to rewolucja w dziedzinie diagnostyki urosepsy – śmiertelnej choroby, której diagnoza często jest trudna i czasochłonna. Innowacyjne narzędzie diagnostyczne, które może skrócić czas diagnozy, zwiększyć jej dokładność i precyzję, a co najważniejsze, poprawić wyniki kliniczne pacjentów. Wynalazek również będzie pomocą dla lekarzy, ułatwiając im diagnozę/dyskryminację zakażeń układu moczowego. To, co wyróżnia nasze narzędzie, to możliwość błyskawicznej diagnozy sepsy dzięki zaawansowanej technologii fotonicznej oraz algorytmowi dyskryminującemu zakażenia. Nasze urządzenie, oparte na nowoczesnym czujniku fotonicznym, pozwala na natychmiastową dyskryminację urosepsa/zakażenie układu moczowego przy wykorzystaniu moczu pacjentów. Obecnie wynalazek wykorzystuje zmodyfikowaną chemicznie i biologicznie sondę pomiarową oraz algorytm zdolny do dyskryminacji zakażeń układu moczowego. Nasz zespół stale pracuje nad doskonaleniem wynalazku, poszukując nowych możliwości technologicznych i poszerzając zakres jego zastosowania. Dzięki ciągłemu doskonaleniu, nasza innowacja ma potencjał stać się kluczowym narzędziem w diagnostyce urosepsy, przyczyniając się do ratowania życia pacjentów poprzez szybką i precyzyjną identyfikację infekcji układu moczowego, ostatnio również i raka pęcherza. Rozwinięcie nowego wyrobu medycznego do diagnostyki zakażeń układu moczowego (ZUM), urosepsy i raka pęcherza wiąże się z istotnymi korzyściami finansowymi, zarówno dla pacjentów, jak i dla systemów opieki zdrowotnej: (i) - Zaawansowane urządzenie do diagnostyki pozwala na szybkie i precyzyjne rozpoznanie ZUM, urosepsy i raka pęcherza. Dzięki temu lekarze mogą szybciej dostarczyć właściwe leczenie, co może skrócić czas hospitalizacji i obniżyć koszty opieki zdrowotnej. (ii) - Skuteczna diagnoza pozwala na lepsze dostosowanie terapii farmakologicznej do konkretnej sytuacji pacjenta. To oznacza mniej niepotrzebnych recept na antybiotyki i inne leki, co może zmniejszyć koszty związane z zakupem i administracją lekami. (iii) - Wczesna diagnoza ZUM i urosepsy może pomóc uniknąć powikłań, które często prowadzą do długotrwałego leczenia i kosztownych hospitalizacji. Zredukowanie liczby powikłań ma bezpośredni wpływ na obniżenie wydatków na opiekę zdrowotną. (iv) - Zaawansowane urządzenie do diagnostyki umożliwia lekarzom i personelowi medycznemu lepsze monitorowanie pacjentów. To może prowadzić do bardziej skutecznego zarządzania ich stanem zdrowia i ograniczenia kosztów długoterminowej opieki. (v) - Rozwiązanie diagnostyczne może być również używane w badaniach klinicznych nad ZUM, urosepsą i rakiem pęcherza. Skuteczne badania kliniczne są kluczowe dla rozwoju nowych terapii i leków, co może mieć wpływ na koszty opieki zdrowotnej w przyszłości. (vi) - Jeśli urządzenie jest bardziej dostępne i bardziej ekonomiczne niż istniejące metody diagnostyczne, może to przyczynić się do zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, szczególnie w regionach o ograniczonym dostępie do zaawansowanych usług medycznych. (vii) - Skrócenie czasu diagnozy i leczenia może ograniczyć koszty związane z utratą wynagrodzenia w wyniku dłuższego urlopu zdrowotnego. Ponadto, mniej kosztowne i bardziej precyzyjne leczenie może zmniejszyć koszty pokrewne takie jak opieka paliatywna. (viii) - Ze względu na starzenie się społeczeństwa i wzrost liczby przypadków ZUM oraz raka pęcherza, istnieje rosnące zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane i skuteczne urządzenia diagnostyczne.


POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Planujemy uzyskać certyfikaty i zezwolenia, umożliwiając wprowadzenie urządzenia do placówek medycznych. Współpraca z instytucjami medycznymi, szkolenia personelu oraz kontynuacja badań klinicznych zapewnią dostępność i doskonalenie technologii. Kampanie informacyjne zwiększą świadomość, a analiza rynku umożliwi skuteczną strategię cenową. Monitorowanie reakcji rynku pozwoli na dostosowanie produktu do potrzeb, a rozwijanie dodatkowych funkcji zwiększy jego wartość. Projekt, który realizujemy nie tylko wprowadzi nowy wyrób na rynek, lecz także zapewni ciągłe doskonalenie technologii, przyczyniając się do poprawy opieki zdrowotnej i jakości życia pacjentów. Planujemy założyć spin-off uczelniany.