Roztwór reakcyjny do usuwania warstw farb i lakierów z powierzchni odpadowych blach stalowych (1)
Sposób usuwania warstw farb i lakierów z powierzchni odpadowych blach stalowych (2)


ZESPÓŁ AUTORSKI:

Politechnika Częstochowska

  • dr Bernadeta Gajda (1) – kierownik zespołu
  • dr inż. Jarosław Reterski (2)
  • Jerzy Siwka – autor rozwiązania zmarł
  • (1) Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  • (2) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w Częstochowie

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

Przedmiotem wynalazku jest metoda działania i skład chemiczny roztworu reakcyjnego służącego do usuwania warstw farb z powierzchni blach stalowych. Roztwór reakcyjny nie zawiera toksycznych dla środowiska związków. Odklejone warstwy farb i lakierów po oddzieleniu na filtrze - jako osad, mogą zostać zagospodarowane w procesie odzysku i recyklingu duroplastów.
Po przeprowadzeniu filtracji roztwór może zostać dwukrotnie ponownie wykorzystany bez konieczności uzupełniania jego składu.
Zastosowanie wynalazku może prowadzić do osiągnięcia następujących efektów:
- Bezpośredniego zawrócenia niewłaściwie pomalowanych blach stalowych na linię produkcji puszek i ponowne ich wykorzystanie w prowadzonym procesie produkcji opakowań;
- Poprawy efektywności odzysku cyny z odpadowych blach stalowych z produkcji puszek oraz odpadowych puszek po konserwach, co w znacznym stopniu może wpłynąć na przygotowanie dobrej jakości materiału metalowego stanowiącego wsad w procesie hutniczym (puszki stalowe pokryte ochronną warstwą cyny nie są atrakcyjnym surowcem dla hut);
- Dzięki poprawie efektywności odzysku cyny z odpadowych blach stalowych z produkcji puszek oraz odpadowych puszek po konserwach, prowadzony proces odzysku będzie mniej energochłonny, co ma również wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery z procesów energetycznych spalania węgla w elektrowniach;
- Opracowanie metody oraz składu roztworu do usuwania warstwy farb i lakierów z puszek stalowych likwiduje barierę hamującą odzysk cennego metalu jakim jest cyna ze stalowych puszek odpadowych, oraz pozwala na zmniejszenie powstawania odpadów produkcyjnych przy produkcji puszek poprzez odzysk cyny, a następnie kierowanie ich do hut stali.

ISTOTA WYNALAZKU

Sposób usuwania warstw farb i lakierów z powierzchni odpadowych blach stalowych puszek konserwowych lub odpadów z ich produkcji, przeprowadzany jest wewnątrz reaktora wypełnionego mieszaniną fenylometanolu i wodorotlenku sodu w temperaturze procesu 90-100 stopni Celsjusza charakteryzuje się wysoką skutecznością. Poddawaną obróbce blachę należy zanurzyć w przygotowanym roztworze w chwili rozpoczęcia jego wrzenia. W przypadku arkuszy blach przewidzianych do ponownego wykorzystania wrzący roztwór w 6 - 10 minucie procesu wzbogaca się dodatkiem metakrzemianu sodu. Czas procesu wynosi od 0,3 do 1 h - zależny jest od rodzaju usuwanego lakieru tworzącego powłoki ochronne.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Znane współcześnie metody odzysku cyny z odpadowych blach puszek konserwowych oparte są na zastosowaniu procesów hydrometalurgicznych. Efektywność tych procesów ograniczona jest ze względu na występujące na powierzchni blach puszek powłoki lakierów epoksydowych lub epoksydowo-fenylowych, w różnym stopniu wykazujących odporność na działanie roztworów usuwających lakierowe powłoki ochronne na wstępnym etapie obróbki. Fakt ten wpływa negatywnie na efektywność procesu ponieważ warstwa farb skutecznie hamuje odzyskiwanie cyny drogą ługowania. Opracowana metoda pozwala na osiągnięcie stopnia odzysku cyny na poziomie powyżej 90%, podczas gdy dostępne metody gwarantują odzysk na poziomie około 70%. Metodę tę można zastosować do usuwania warstwy z powierzchni blach nowych puszek, które nie spełniają wymogów kontroli jakości. Takiego rozwiązania nie przewidują procesy obecnie wykorzystywane w skali przemysłowej. Stosowany w prezentowanej metodzie roztwór nie stanowi problemu ekologicznego dla środowiska.