UNISPRING - nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający łańcuch przewodzący ucha środkowego


ZESPÓŁ AUTORSKI

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie

Dr med. Marcin Konior

Dr hab. inż. Maciej Kłaczyński

CO MOŻNA OSIĄGNĄĆ DZIĘKI WYNALAZKOWI?

UNISPRING to nowa, innowacyjna, regulowana proteza do rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych w chirurgicznym leczeniu patologii ucha środkowego, spełniająca następujące kryteria:
- skuteczna transmisja fali dźwiękowej,
- bezpieczeństwo aplikacji,
- funkcjonalność i śródoperacyjna łatwość modelowania,
- wszechstronność pozwalająca na zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych,
- niski koszt produkcji i zastosowania
W trakcie operacji związanych z patologiami ucha środkowego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej mikroprotezy - każdy pacjent wymaga kształtu i parametrów dopasowanych do indywidualnego uszkodzenia kosteczek słuchowych. Dlatego otochirurdzy muszą mieć dostęp do szerokiej palety protez podczas operacji, co generuje duże koszty dla szpitali. Zastosowanie protezy UNISPRING umożliwia dopasowanie pojedynczego elementu za pomocą prostych narzędzi chirurgicznych i rozwiązanie różnorodnych problemów śródoperacyjnych. Główne zalety nowego systemu to pojedynczy element:
- skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzone klinicznie,
- prosta konstrukcja,
- opcja indywidualnego dopasowania pozwalająca na zastąpienie całkowicie lub częściowo uszkodzonego łańcucha kosteczek słuchowych,
- prostota modelowania i wdrażania przestrzennego.

ISTOTA WYNALAZKU

Pomimo starannej kwalifikacji pacjentów obejmującej testy audiometryczne i HRCT kości skroniowej, do 75% decyzji o odbudowie łańcucha przewodzącego ucha środkowego podejmuje się śródoperacyjnie. Konieczne jest więc posiadanie wielu protez albo rozwiązania o szerokim spektrum możliwości zastosowania. Rekonstrukcja układu przewodzącego i wzmacniającego dźwięk stanowi jeden z współczesnych celów leczenia w chirurgii ucha środkowego. Możliwość wykorzystania protezy UNISPRING w różnorakich sytuacjach uszkodzeń powoduje, że jeden element zastępuje wiele dotychczas stosowanych wyrobów. Sercem nowego systemu jest pojedynczy element o następującej cechach:
- prosta zwojowa konstrukcja,
- możliwość indywidualnego dopasowania, co pozwala zastąpić całkowicie lub częściowo zniszczony łańcuch kosteczek słuchowych.
Łatwość przestrzennego modelowania elementu stanowi istotę procesu rekonstrukcji. Skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w badaniu klinicznym wykonanym w ramach projektu finansowanego w ścieżce PBS1 NCBiR.

POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY WYNALAZKU

Rynek implantów ucha środkowego został wyceniony na 76 mln USD w 2017 r. Przewiduje się, że do 2023 r. Osiągnie 160 mln USD, przy CAGR na poziomie 11,1%. Tylko w Polsce istnieje około 50 ośrodków (kliniki uniwersyteckie i oddziały szpitalne) przeprowadzających zabiegi w zakresie ucha - od kilkunastu do około 20 000 rocznie (np. Światowe Centrum Słuchu). Z pewnością nie każda operacja wymaga zastosowania protezy ucha środkowego z rekonstrukcją łańcucha kosteczek słuchowych. Niemniej jednak, rzuca światło na potencjalny popyt. KORZYŚCI:
• DLA PACJENTA
- skuteczne i bezpieczne leczenie zaburzeń słuchu
- większa szansa na powrót do zdrowia i powrót do aktywności
• DLA CHIRURGA
- skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów
- ergonomia śródoperacyjna (łatwość dopasowania rozwiązań do indywidualnych warunków)
• DLA JEDNOSTKI MEDYCZNEJ
- skuteczne i bezpieczne leczenie pacjentów
- redukcja kosztów