Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

REGULAMIN KONKURSU
EUREKA! DGP – ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Organizator - INFOR Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-042) ul. Okopowa 58/72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem 307225, posiadająca numer NIP: 5272575823, numer REGON 141442680, kapitał zakładowy 29.421.550 złotych, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”.
 3. Konkurs – opisany w Regulaminie konkurs przeprowadzany przez Organizatora.

§2
CEL KONKURSU

Celem Konkursu jest promocja polskiej nauki i wynalazków powstałych na uczelniach, w instytutach badawczych oraz jednostkach naukowych PAN, zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

§3
ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń do Konkursu mogą dokonywać:
  1. polskie uczelnie publiczne, których wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/,
  2. polskie uczelnie niepubliczne, których wykaz znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-niepublicznych.html,
  3. instytuty badawcze tj. jednostki państwowe działające na podstawie ustawy z dnia 30.IV.2010 r. o instytutach badawczych (jednolity tekst Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 618) oraz
  4. jednostki naukowe PAN, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.instytucja.pan.pl/index.php/jednostki-naukowe; („Uczelnie”).
 2. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wynalazki, które:
  1. zostały stworzone na Uczelni,
  2. nad którymi prace zostały ukończone w latach 2015 – 2016 i które w tym okresie zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP;
  3. są wynalazkami nowymi, posiadającymi poziom wynalazczy, mającymi zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji;
  4. dotyczą jednej z następujących dziedzin:
   1. informatyka;
   2. inżynieria mechaniczna
   3. inne nauki inżynieryjne i technologie,
   4. inżynieria lądowa,
   5. inżynieria materiałowa,
   6. nanotechnologia,
   7. nauki fizyczne,
   8. nauki biologiczne i biotechnologia,
   9. nauki chemiczne,
   10. nauki medyczne,
   11. farmaceutyki,
   12. nauki o ziemi i o środowisku,
   13. nauki rolnicze,
   14. nauki weterynaryjne.
  5. nie są wynalazkami tajnymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej;
  6. są efektem pracy jednego lub większej liczby autorów; („Wynalazek”).
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczelnię Organizatorowi w terminie określonym w Regulaminie następujących dokumentów:
  1. formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Regulaminu;
  2. potwierdzenia zgłoszenia Wynalazku do Urzędu Patentowego RP;
  3. pisemnej zgody wszystkich autorów Wynalazku na udział w Konkursie oraz na publikację wizerunku oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem, zgody na publikację przekazanych materiałów na stronie internetowej Konkursu oraz wykorzystanie ich przez redakcję Organizatora w publikacjach papierowych i serwisach internetowych niezależnie od ich ewentualnej późniejszej publikacji przez Urząd Patentowy RP, Światową Organizację Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy lub inny krajowy właściwy rzeczowo urząd
  4. materiału ilustracyjno-fotograficznego, prezentującego istotę Wynalazku; („Zgłoszenie”).
 4. Każda Uczelnia może przesłać jedno lub więcej Zgłoszeń.
 5. Zgłoszenie jest przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy eureka@dziennik.gazetaprawna.pl lub ftp wskazany przez Organizatora.
 6. Zgłoszenia mogą być dokonywane począwszy od 13 listopada 2017 r. Ostatnim dniem terminu na dokonywanie Zgłoszeń jest 12 grudnia 2017 r.
 7. Zgłaszający otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w konkursie.
 8. Wraz z prawidłowym dokonaniem Zgłoszenia Uczelnie, które zgłosiły Wynalazki oraz autorzy tych Wynalazków stają się uczestnikami Konkursu („Uczestnicy Konkursu”).

§4
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Sprawdzenie Zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do Konkursu nastąpi w Redakcji Dziennika Gazety Prawnej w terminie do 13 grudnia 2017 r.
 2. Dopuszczone do Konkursu Wynalazki poddane będą ocenie przez Komisję Weryfikacyjną. W skład Komisji Weryfikacyjnej wejdą przedstawiciele: Urzędu Patentowego RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Redakcji Dziennika Gazety Prawnej. Komisja Weryfikacyjna otrzyma 14 grudnia 2017 r. do oceny kompletne Zgłoszenia wraz z arkuszem ocen. Członkowie Komisji Weryfikacyjnej przekażą Organizatorowi wypełnione arkusze ocen Wynalazków do 4 stycznia 2018 r.
 3. Do kolejnego etapu przejdzie maksymalnie 20 Wynalazków, które otrzymają największą ilość punktów od Komisji Weryfikacyjnej.
 4. Każdemu z Wynalazków, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostanie poświęcony materiał dziennikarski, który zostanie opublikowany na łamach piątkowego wydania Dziennika Gazety Prawnej w cyklu „Eureka! DGP”. Materiały publikowane będą w kolejne piątki, poczynając od 26 stycznia 2018 r. a kończąc 15 czerwca 2018 r., z tym że w jednym numerze będą zawarte publikacje dotyczące dwóch Wynalazków, jednego zgłoszonego przez Uczelnię, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt (i) i (ii) oraz jednego zgłoszonego przez Uczelnię, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt (iii) i (iv) Regulaminu („nagroda redakcyjna”).
 5. Ostateczna liczba Wynalazków wybranych w trybie wskazanym w ust. 3 powyżej i termin zakończenia cyklu redakcyjnego „Eureka! DGP” może ulec zmianie, zależnie od liczby zgłoszonych do Konkursu Wynalazków.
 6. Metryczki wszystkich Wynalazków, o których mowa w ust. 3 powyżej, zostaną umieszczone na stronie internetowej Konkursu.
 7. Po zakończeniu publikacji, o których mowa w ust. 4 powyżej, w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. Kapituła Konkursu wyłoni jeden wygrany Wynalazek, za który będą przyznane nagrody wymienione w § 4 ust. 2 i 3 („Zwycięski Wynalazek”) oraz wyróżni cztery Wynalazki w sposób opisany w § 5 ust. 4.
 8. Kapituła Konkursu składać się będzie z przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli partnerów merytorycznych, patronów medialnych oraz przedstawicieli sponsorów – mecenasów polskiej nauki.

§5
NAGRODY

 1. Wynalazki wybrane w trybie określonym w § 4 ust. 3 powyżej otrzymają nagrodę redakcyjną, o której mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 2. Za Zwycięski Wynalazek zostanie przyznana jego wszystkim autorom jedna nagroda pieniężna w wysokości 30.000 PLN, której fundatorem jest sponsor/sponsorzy – mecenas/mecenasi polskiej nauki. Nagroda jest przeznaczona na prowadzenie dalszej działalności naukowej, do podziału pomiędzy członków zespołu wynalazczego. Podział nagrody autorzy ustalają między sobą zgodnie z procentowym udziałem w pracach nad Wynalazkiem. Nagroda zostanie pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 3. Uczelnia, która zgłosiła Zwycięski Wynalazek otrzyma w formie niepieniężnej nagrodę o równowartości 50.000 PLN na przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach Organizatora.
 4. Pierwsze dwa wyróżnione Wynalazki otrzymają dyplomy z informacją o zajęciu 2-go lub 3-go miejsca w Konkursie, a dwa pozostałe otrzymają dyplomy wyróżnienia.
 5. Uroczyste przyznanie nagród, o których mowa w ust. 2, 3 lub 4 powyżej nastąpi podczas gali w terminie do 22 czerwca 2018 r.

§6
PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU

Kontrolę nad prawidłowością przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadkach uzasadnionych liczbą nadesłanych Zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozpoczęcia cyklu redakcyjnego Eureka! DGP oraz do zmiany czasu trwania Konkursu.

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.