Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki

Edycja 2016/2017

Wynalazki - uczelnie

  INSTYTUT WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 AGH KRAKÓW System do automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion oraz sposób automatycznej skaryfikacji i oceny żywotności nasion» Produkcja leśna
Przemysł elektromaszynowy
Przeczytaj artykuł
2 Akademia Morska w Gdyni Sposób i układ do pomiaru rezystancji termicznej tranzystora bipolarnego mocy z izolowaną bramką» Przemysł elektroniczny
Przemysł elektrotechniczny
3 Akademia Morska w Gdyni Sposób i układ do pomiaru własnych i wzajemnych rezystancji termicznych transformatora» Przemysł elektroniczny
Przemysł elektrotechniczny
4 Gdański Uniwersytet Medyczny II MIEJSCE
Test diagnostyczny do identyfikacji potencjału chorobotwórczego szczepów z rodzaju Enterococcus»
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Medycyna
Przeczytaj artykuł
5 Gdański Uniwersytet Medyczny Sposób namnażania in vitro komórek T regulatorowych (Treg)» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Medycyna
6 Politechnika Krakowska System napędowy podwodnego robota mobilnego» Inżynieria mechaniczna
Przemysł środków transportu
Przeczytaj artykuł
7 Politechnika Krakowska Mechanizm stabilizujący ruchome lądowiska helikopterów» Przemysł maszynowy
Przemysł środków transportu (stoczniowy)
8 Politechnika Krakowska Urządzenie do kompleksowego odpylania i oczyszczania gazów pochodzących ze spalania różnych nośników energii » Przemysł maszynowy
Ochrona środowiska
9 Politechnika Krakowska Sposób otrzymywania kolagenu o właściwościach bakteriostatycznych i przeciwgrzybicznych. » Inżynieria chemiczna
Inżynieria biomateriałowa
Medycyna
Weterynaria
10 Politechnika Lubelska Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej » Inżynieria biomedyczna
Inżynieria biomateriałowa
Medycyna
Przeczytaj artykuł
11 Politechnika Rzeszowska Sposób otrzymywania uniepalnionej kompozycji małocząsteczkowej żywicy epoksydowej » Inżynieria chemiczna
Przemysł chemiczny
Przemysł środków transportu
Przeczytaj artykuł
12 Politechnika Rzeszowska Przegroda kolektorowo-akumulacyjna dla budownictwa i jej układ sterowania» Inżynieria lądowa
Budownictwo
13 Politechnika Rzeszowska Urządzenie do przenoszenia pacjentów w pozycji leżącej » Inżynieria mechaniczna
Rehabilitacja
14 Politechnika Rzeszowska Sposób wytwarzania kompozytu o budowie panelu sandwichowego na bazie maty aerożelowej i modyfikowanej żywicy poliuretanowej i/lub żywicy epoksydowej » Inżynieria materiałowa
Budownictwo
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
15 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Turbina wodna wielowirnikowa» Przemysł energetyczny
Inżynieria środowiska
16 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Mechanizm podawania filamentu w drukarkach typu FDM i FFF» Przemysł maszynowy Przeczytaj artykuł
17 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Układ do wykrywania i lokalizacji aktywnych uszkodzeń w komunikacyjnych obiektach infrastruktury drogowej» Budownictwo
Przemysł elektromaszynowy
Przemysł środków transportu
Przeczytaj artykuł
18 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Łożysko magnetyczne» Przemysł elektromaszynowy
Przemysł energetyczny
Przemysł środków transportu
19 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Gruntowy wymiennik ciepła» Inżynieria mechaniczna
Budownictwo
20 Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Sposób wytwarzania struktur porowatych na powierzchni wyrobów metalowych» Inżynieria materiałowa
Przemysł maszynowy
Przemysł metalowy
21 Politechnika Wrocławska Urządzenie mikrofluidalne do generowania uszkodzeń sieci neuronów. Przepływowe urządzenie mikrofluidalne do prowadzenia hodowli komórek nerwowych. Sposób wytwarzania urządzenia mikrofluidalnego do prowadzenia hodowli komórek nerwowych » Inżynieria biomedyczna
Medycyna
Przemysł farmaceutyczny
22 Politechnika Wrocławska Terpenowe ciecze jonowe, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie» Przemysł chemiczny
Produkcja rolnicza
Produkcja leśna
23 Politechnika Wrocławska Element zbrojenia rozproszonego wzmacniający matrycę» Inżynieria materiałowa
Budownictwo
Przemysł mineralny (betonowy)
24 SGGW Warszawa Sposób otrzymywania biomasy drożdży o zwiększonej zawartości b(1,3)(1,6)-glukanów i zastosowanie biomasy» Przemysł spożywczy
Przemysł farmaceutyczny
25 SGGW Warszawa Preparat do profilaktyki i leczenia zakażeń gruczołu mlekowego u zwierząt oraz zastosowania » Przemysł spożywczy
Produkcja rolnicza
26 SGGW Warszawa Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych III MIEJSCE
Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób jej otrzymywania »
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Medycyna
Przeczytaj artykuł
27 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Poduszka sensomotoryczna, wielokomorowa do ćwiczeń ze sprzężeniem zwrotnym » Medycyna
Rehabilitacja
28 UMCS Lublin Preparat do nawożenia roślin bobowatych » Przemysł chemiczny
Produkcja rolnicza
29 UMCS Lublin Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawy ich odporności. » Przemysł chemiczny
Produkcja rolnicza
Pszczelarstwo
Przeczytaj artykuł
30 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja Kraków Sposób wytwarzania preparatu kosmetycznego zawierającego ekstrakt z kwiatostanów bzu czarnego » Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Przeczytaj artykuł
31 Uniwersytet Jagielloński Karbożelowe materiały anodowe i sposób ich wytwarzania » Przemysł energetyczny
Przemysł elektroniczny
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
Inżynieria materiałowa
Przeczytaj artykuł
32 Uniwersytet Jagielloński IMMUNOGLOBULINY DO AGLUTYNACJI LUDZKICH ERYTROCYTÓW, SPOSÓB ICH OTRZYMYWANIA ORAZ ZASTOSOWANIA » Przemysł chemiczny
Medycyna
Biotechnologia
33 Uniwersytet Łódzki Sposób wytwarzania nanocząstek bimetalicznych srebrno-miedzianych modyfikowanych polifenolami i ich zastosowanie jako preparat antywirusowy» Przemysł chemiczny
Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Przeczytaj artykuł
34 Uniwersytet Łódzki SYSTEM DOCZYSZCZANIA WÓD OPADOWYCH ODPROWADZANYCH KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I/LUB RZEKĄ BEZPOŚREDNIO DO ZBIORNIKÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH » Ochrona środowiska
Inżynieria środowiska
Przeczytaj artykuł
35 Uniwersytet Łódzki Portfolio nowych szczepów bakteriofagów do zastosowania w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom wywoływanym przez bakterie Proteus mirabilis w szczególności przez szczepy lekooporne. » Przemysł farmaceutyczny
Medycyna
36 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Sposób wykrywania obniżonej podatności na przeciwnowotworową chemioterapię adjuwantową u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Medycyna
37 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1,1-ditlenek 3-benzoilo-4-hydroksy-2-{3-[4-(2-pirydylo)piperazyn-1-ylo)propylo]-2H-1,2-benzotiazyny o aktywności chemoprewencyjnej i wspomagającej chemioterapię nowotworów oraz sposób jego wytwarzania» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł chemiczny
Medycyna
Przeczytaj artykuł
38 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Sposób izolowania śluzu ślimaka, kompozycja i zastosowanie śluzu ślimaka Arion rufus» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Medycyna
Biotechnologia
39 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Sposób izolowania śluzu ślimaka, kompozycja i zastosowanie śluzu ślimaka Limax maximus» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Medycyna
Biotechnologia
40 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych cząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej» Przemysł chemiczny
Produkcja rolnicza
41 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Sposób i suszarka wibracyjna do suszenia materiału ziarnistego» Inżynieria mechaniczna
Inżynieria materiałowa
Produkcja rolnicza
Przemysł mineralny
42 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Sposób siewu bruzdowego punktowego» Produkcja rolnicza
43 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Dwunożny robot kroczący zwłaszcza po schodach» Przemysł elektroniczny
Inżynieria mechaniczna
44 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Dwunożny robot kroczący» Inżynieria mechaniczna
Przemysł elektroniczny
Przemysł zabawkarski
45 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Urządzenie do rozdrabniania plastikowych pojemników i butelek, napędzane fotowoltaicznie» Inżynieria mechaniczna
Inżynieria materiałowa
Ochrona środowiska
46 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Mieszanina wspomagająca rewitalizację drzew na terenach zurbanizowanych» Ochrona środowiska
Przemysł chemiczny
47 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Porowata bariera antyodorowa dla gazów wentylacyjnych zanieczyszczonych amoniakiem.» Produkcja rolnicza
Produkcja zwierzęca
48 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Pożywka do namnażania lawendy wąskolistnej odmiany Munstead» Przemysł farmaceutyczny
Przemysł kosmetyczny
Przeczytaj artykuł
49 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie III MIEJSCE
Maszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym do pojazdów elektrycznych i elektrowni wiatrowych»
Inżynieria mechaniczna
Przemysł energetyczny
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
Przeczytaj artykuł
50 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Generator z wirnikiem kłowym» Inżynieria mechaniczna
Przemysł energetyczny
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
51 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Dwustronna taśma o zwiększonej odporności termicznej i sposób wytwarzania dwustronnej taśmy o zwiększonej odporności» Przemysł chemiczny
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
Przemysł kosmiczny

Wynalazki - instytuty

  UCZELNIA WYNALAZEK BRANŻA Nominacja DGP
1 Centralny Instytut Ochrony Prawy – Państwowy Instytut Badawczy Środek biobójczy do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych oraz sposób otrzymywania środka do modyfikacji włóknin filtracyjnych z polimerów biodegradowalnych » Inżynieria materiałowa
Przemysł lekki
2 Główny Instytut Górnictwa Urządzenie do pomiaru parametrów wybuchu ładunku materiału wybuchowego i sposób pomiaru parametrów wybuchu ładunku materiału wybuchowego z oceną jego zdolności do wybuchu » Przemysł wydobywczy (górnictwo)
3 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych I MIEJSCE
Sposób termicznej redukcji tlenku grafenu »
Przemysł elektroniczny
Przemysł elektrotechniczny
Przeczytaj artykuł
4 Instytut Chemii Organicznej PAN Pochodne β-cyklodekstryny, sposób ich wytwarzania oraz ich zastosowanie » Przemysł energetyczny
Inżynieria biomedyczna
Przemysł chemiczny
Inżynieria chemiczna
5 Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice WYRÓŻNIENIE
Sposób odzysku wolframu i kobaltu z odpadów poprodukcyjnych węglików spiekanych »
Inżynieria chemiczna
Przemysł metalurgiczny
Przeczytaj artykuł
6 Instytut Obróbki Plastycznej Poznań Tester tribologiczny » Inżynieria mechaniczna
Medycyna
Biotechnologia
7 Instytut Odlewnictwa Kraków Wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z podłożami ogniotrwałymi w warunkach izotermicznych i nieizotermicznych » Inżynieria materiałowa
8 Instytut Odlewnictwa Kraków Sposób wytwarzania form odlewniczych, zwłaszcza warstwowych form odlewniczych dla odlewnictwa precyzyjnego » Inżynieria materiałowa
Przemysł odlewniczy
9 Instytut Odlewnictwa Kraków Urządzenie do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych i próbka do badania odporności na zmęczenie cieplne tworzyw metalowych » Inżynieria materiałowa
10 Instytut Technologii Drewna Poznań Sposób ochrony powierzchni drewna przed działaniem światła » Inżynieria materiałowa
Przemysł drzewny
11 Instytut Transportu Samochodowego Warszawa Sposób doświetlania drogi przez pojazd samochodowy w nocy » Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
12 Instytut Transportu Samochodowego Warszawa Sposób mocowania w podwoziu samochodowym wymiennej kasety z baterią akumulatorów do samochodu z napędem elektrycznym oraz układ konstrukcyjny do realizacji sposobu» Przemysł środków transportu (motoryzacyjny)
Przemysł maszynowy
Inżynieria mechaniczna
13 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków Sposób modyfikacji naprężeń w warstwie wierzchniej utwardzonych stopów metali» Przemysł metalowy
Przemysł środków transportu (motoryzacyjny i lotniczy)
14 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków Spoiwo hybrydowe do narzędzi ściernych» Inżynieria materiałowa
Przemysł metalowy
15 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Kraków Sposób wygładzania powierzchni elementów wykonywanych metodami przyrostowymi» Inżynieria materiałowa
16 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Elastyczny termoelektrochromowy czujnik grafenowy» Inżynieria materiałowa
Nanotechnologia
17 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Zestaw narzędzi do humanitarnego rozminowywania» Inżynieria materiałowa
Inżynieria chemiczna
Wojsko

MECENASI POLSKIEJ NAUKI

POLPHARMA S.A.